รายละเอียดวิชา

90642154

/

96642154

FAIL-ABLE

ล้มให้เป็น

หลักสูตรไทย : 90642154

/

Inter Program : 96642154

Career Readiness Modules

Employee, Self-Employed, Business Owner

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบหรือความล้มเหลว ความผิดหวังที่เกิดขึ้นในชีวิต เพื่อให้เข้าใจตัวเอง และมองโลกตามความเป็นจริง ฝึกฝนการปรับตัวเพื่อเผชิญจากสถานการณ์และทัศนคติทางบวกและลบที่เกิดขึ้นทั้งของตนเองและผู้อื่น และเรียนรู้แนวทางป้องกัน การปรับแผนชีวิตไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิม เพื่อนำความผิดพลาดไปปรับใช้สำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคตได้

Study a comprehensive perspective of failure and disappointment to understand the state of mind and perceive the reality, and practice with self-adjustment tools for either positive or negative scenarios in real life and learn how to prevent and adjust life-plan to avoid negatively repeated or unwanted scenarios.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
2. Complex problem Solving
4. Interpersonal Skills
7. Resilience, Stress tolerance & Flexibility
Course Syllabus
Gallery / Video