รายละเอียดวิชา

90642149

/

96642149

IMAGINATIVE ART

ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอารมณ์และจิตวิญญาณ

หลักสูตรไทย : 90642149

/

Inter Program : 96642149

Career Readiness Modules

Employee

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

เรียนรู้การบูรณาการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะงานที่ไม่กำหนดผลลัพธ์ ไม่ยึดติดกับอุปกรณ์ทฤษฎี และความสวยงามของผลงาน ให้ความสำคัญกับความคิด การวางแผน และการลงมือทำ เน้นที่การสะท้อนตัวตนเพื่อให้เกิดความรับรู้และเข้าใจในตนเอง รวมถึงการพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณ

Learn integration of formless art enhancing the process of thought, plan and action with no determination of ends, equipment, theories and beauty of end product, and focusing on self-reflection to practice acknowledgement and sense making including development of emotion, intellect, meditation, creative thinking and spirit.

Skills
3. Creativity
4. Interpersonal Skills
6. Active Learning & Learning Strategies
9. Communication
Course Syllabus
Gallery / Video