รายละเอียดวิชา

90642126

/

96642126

SURVIVORS

วิชาเอาตัวรอด

หลักสูตรไทย : 90642126

/

Inter Program : 96642126

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการดำรงชีวิตในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การวิเคราะห์ทักษะการดำรงชีวิตเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในแต่ละช่วงวัย การแก้ไขผลกระทบเชิงลบในอดีต การส่งเสริมการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีคุณภาพ การวางแผนการดำรงชีวิตในอนาคตการออกแบบชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต การออกแบบแผนการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท บนพื้นฐานของหลักการและสถิติอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบ

Study risks factors on living in the past, present, and future, analyze strategic living skills for prioritization of issues concerning healthy living in all stages of life, and corrections of negative impacts on life in the past, promotion of healthy living in the present, planning of future living, life design, development of immunization for life, and design of a fool-proof living plan on a basis of statistical and cause-and-effect principles.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
2. Complex problem Solving
3. Creativity
6. Active Learning & Learning Strategies
Course Syllabus
Gallery / Video