รายละเอียดวิชา

90642121

/

96642121

DATA ANALYSIS AND MANAGEMENT WITH COMPUTATIONAL PROGRAM

การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรไทย : 90642121

/

Inter Program : 96642121

Career Readiness Modules

Investor

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

การประยุกต์ใช้คำสั่งและการทำงานของโปรแกรมสเปรดชีตยอดนิยมเช่น Microsoft Excel เพื่อจัดการข้อมูลดิบ การทดลอง การประมวลผลข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐาน ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมพื้นฐานเช่น Microsoft Power Point

Application of command and functionality of popular spreadsheet program such as Microsoft Excel to manage raw experimental data, data processing, data compilation, basic statistical data calculation and analysis as well as data presentation by basic program such as Microsoft Power Point.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
2. Complex problem Solving
3. Creativity
4. Interpersonal Skills
11. Digital quotient literacy & Digital media Production
Course Syllabus
Gallery / Video