รายละเอียดวิชา

90642120

/

96642120

FROM EXCEL TO EXCELLENT

เอ็กเซลเพื่อความเป็นมืออาชีพ

หลักสูตรไทย : 90642120

/

Inter Program : 96642120

Career Readiness Modules

Self-Employed, Business Owner

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคําสั่งและฟังชันก์ของโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทเสปรดชีต เพื่อจัดการข้อมูลวิจัย การเรียบเรียงข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การคํานวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น

Basic concepts of commands and functions in spreadsheet to manage data, collect data, process data, calculate and analyze data with elementary statistics.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
2. Complex problem Solving
3. Creativity
6. Active Learning & Learning Strategies
Course Syllabus
Gallery / Video