รายละเอียดวิชา

90642110

/

96642110

FUN WITH DATA SCIENCE

สนุกกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล

หลักสูตรไทย : 90642110

/

Inter Program : 96642110

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ศึกษาความสำคัญ หลักการ กระบวนการของวิทยาการข้อมูล การเตรียมข้อมูล วิทยาการวิเคราะห์ ข้อมูล แบบจำลองพยากรณ์ การแบ่งประเภท การแบ่งกลุ่ม การอนุมานเชิงสถิติ การถดถอยการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นการนำข้อมูลรอบตัวในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

Study importance, principles, and process of data science including the topics of data preparation, data analytics predictive models, classification, clustering, statistical inference, regression, social network analytics, and big data, focusing applications of data in daily life.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
2. Complex problem Solving
3. Creativity
9. Communication
11. Digital quotient literacy & Digital media Production
Course Syllabus
Gallery / Video