รายละเอียดวิชา

90642109

/

96642109

INFOGRAPHIC DESIGN

การออกแบบอินโฟกราฟิก

หลักสูตรไทย : 90642109

/

Inter Program : 96642109

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

เรียนรู้การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก และการใช้เครื่องมือ POWERPOINT ในการนำเสนอให้น่าดึงดูดและน่าสนใจ เรียนรู้ทักษะการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นเข้าใจทฤษฎีการใช้สี การจัดวางข้อมูล และเครื่องมือต่างๆ ในการออกแบบและสร้างชิ้นงาน

Learn the process of presenting in format of infographic, and PowerPoint to attract the audiences. Learn the skills of establishing infographic for communicating subject to the target group and learn the use of colors, data arrangements and tools for building the media.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
3. Creativity
4. Interpersonal Skills
6. Active Learning & Learning Strategies
Course Syllabus
Gallery / Video