รายละเอียดวิชา

90642093

/

96642093

COMMUNITY ENGAGEMENT

สานสัมพันธ์กับชุมชน

หลักสูตรไทย : 90642093

/

Inter Program : 96642093

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่วมในสังคมชุมชน รูปแบบ บทบาทของแต่ละบุคคลที่มีต่อผู้อื่น รวมทั้งศึกษากระบวนการที่จะเอื้อต่อการสื่อสารและการสร้างปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของชุมชน การฝึกปฏิบัติในการสร้างความร่วมมือให้แก่ชุมชน

Concept of community engagement; context, pattern, role of individual to others, process that facilitates communication and interaction; community involvement, embedding community engagement workshop.

Skills
5. Integrity & Perseverance
6. Active Learning & Learning Strategies
7. Resilience, Stress tolerance & Flexibility
8. Leadership & Social Influence
9. Communication
Course Syllabus
Gallery / Video