รายละเอียดวิชา

90642084

/

96642084

PHOTOGRAPHY APPRECIATION

สุนทรียะภาพถ่าย

หลักสูตรไทย : 90642084

/

Inter Program : 96642084

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การถ่ายภาพเพื่อให้เห็นความงามของภาพที่ถ่าย การใช้อุปกรณ์และเทคนิคต่างๆ การเรียนรู้กระบวนการเพื่อให้ได้รูปถ่ายที่มีคุณค่าในแง่มุมต่างๆ และความซาบซึ้งในการพิจารณาและวิจารณ์รูปถ่าย

Understand the principles of taking photographs for appreciation and practice to use equipment and techniques. Learn to show appreciation for the values of pictures taken as well as give valuable and critical comments for pictures.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
3. Creativity
4. Interpersonal Skills
5. Integrity & Perseverance
9. Communication
Course Syllabus
Gallery / Video