รายละเอียดวิชา

90642015

/

96642015

CREATIVE THINKING AND INNOVATION

การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

หลักสูตรไทย : 90642015

/

Inter Program : 96642015

Career Readiness Modules

Employee, Self-Employed

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

กระบวนการคิด การคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้การคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสำหรับการดำรงชีวิต

Process thinking, creative thinking, innovation, problem solving, applications of creative thinking and innovation to learning, applications of creative thinking and innovation to living.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
2. Complex problem Solving
3. Creativity
4. Interpersonal Skills
10. Entrepreneurship & Startup
11. Digital quotient literacy & Digital media Production
Course Syllabus
Gallery / Video