รายละเอียดวิชา

90641007

/

96641007

INTRODUCTION TO ENGLISH COMMUNICATION SKILLS

พื้นฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หลักสูตรไทย : 90641007

/

Inter Program : 96641007

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

เนื้อหารายวิชา

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการอ่าน การเขียน การพูด และ การฟัง ที่มุ่งเน้นการฝึกฝนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารที่จำเป็นทั้งหมด การพัฒนาคำศัพท์ การสร้างประโยค และ การแสดงความคิดเห็นแบบสั้นๆ ผ่านโครงสร้างทางภาษาแบบต่างๆ เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายบริบท เช่น การสนทนาในชีวิตประจำวัน การรีวิวสินค้าและบริการ, การเขียนข้อความออนไลน์ และ การนำเสนอด้วยวิดิโอสั้นๆ

A development of English language communication skills through reading, writing, speaking, and listening activities with emphasis on a summary and practices of all essential communicative grammatical structures, vocabulary development, types of sentences, and expressions of ideas by using different language structures for successful communication in different contexts such as daily conversations, product reviews, online message writing, and video clip presentation.

Skills
5. Integrity & Perseverance
6. Active Learning & Learning Strategies
Course Syllabus
Gallery / Video