รายละเอียดวิชา

90641002

/

96641002

DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT

ความฉลาดทางดิจิทัล

หลักสูตรไทย : 90641002

/

Inter Program : 96641002

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ศึกษาทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการใช้สื่อและการเข้า สังคมในโลกออนไลน์ การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง การคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี การรักษาความปลอดภัยของ ตนเองในโลกไซเบอร์ การรักษาข้อมูลส่วนตัว การจัดสรรเวลาหน้าจอการบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีการทิ้งไว้บนโลก ออนไลน์ การรับมือกับการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม เพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยี และใช้ ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างชาญฉลาด

Study attitudes and values essential for living in digital world; develop substantial skills for socialization in digital world focusing on digital citizen identity, critical thinking, cybersecurity management, privacy management, screen time management, digital footprints, cyberbullying management, and digital empathy to live wisely in digital world.

Skills
2. Complex problem Solving
5. Integrity & Perseverance
8. Leadership & Social Influence
9. Communication
10. Entrepreneurship & Startup
11. Digital quotient literacy & Digital media Production
Course Syllabus
Gallery / Video