hyflex-90644069-FOUNDATION JAPANESE

90644062 FJ

90644069
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Foundation Japanese

** หมายเหตุ รายวิชานี้มีการกำหนดวันและเวลาในการร่วมกิจกรรมหรือการสอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นให้นักศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

รายละเอียดวิชา

หมวดวิชา – กลุ่มทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร

เกรดที่ได้รับ – A,B,C,D,F

หน่วยกิต – 3 หน่วยกิต

สิ่งสำคัญในรายวิชา

1. เข้าฟังการแนะนำรายวิชา ในวันแรกของการเปิดภาคการศึกษา (ออนไซต์)

นักศึกษาจะต้องชำระค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนออนไลน์ 250 บาท
โดยช่องทางการติดต่อเพื่อชำระค่าลิขสิทธิ์ฯ จะแจ้งที่ช่องทาง Line OpenChat ของรายวิชา

กิจกรรมในรายวิชา ตลอดระยะเวลา 1 เทอม

90644069 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน Foundation Japanese hyflex gened soft skill วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเสร๊ ลาดกระบัง สจล

เนื้อหาและขั้นตอนการเรียนในรายวิชา

หมายเหตุ กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ

1. เข้าฟังการแนะนำรายวิชา

เข้าฟังการแนะนำรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอน

รายละเอียด

วัน เวลา สถานที่ > จะประกาศให้ทราบช่วงก่อนเปิดเทอม

– รายละเอียดและรูปแบบการเรียนในรายวิชา
– การใช้โปรแกรมในการเรียน
– กำหนดการต่างๆ การส่งงาน

2. เรียนออนไลน์และส่ง Certificate

เรียนออนไลน์ผ่านระบบที่กำหนด และส่ง Certificate ท้ายเทอม

กำหนดการและช่องทางการส่ง

1. หลังเรียนจบ จะได้รับ Certificate
3. ส่ง Certificate ตามกำหนดในช่องทางที่กำหนด
4. วันกำหนดส่งงาน > จะแจ้งหลังเปิดเทอม

3. ส่งใบงาน 3 ชิ้นงาน

ใบงาน 3 ชิ้นงานและส่งตามกำหนดการ

รายละเอียดใบงาน

ใบงาน 3 ชิ้น ทำลงส่งภายในเวลาที่กำหนด

ช่องทางการส่ง  > Microsoft Teams
กำหนดการ > แจ้งในวันแนะนำรายวิชา (Orientation)

4. สอบกลางภาค

สอบกลางภาค (ออนไซต์)

รายละเอียด

สอบวัดความรู้กลางภาคการศึกษา

สถานที่ > จัดสอบที่สถาบันฯ สจล.(ออนไซต์)
วัน เวลา > แจ้งให้ทราบภายหลัง

5. งานกลุ่ม

การนำเสนองานกลุ่มในห้องเรียน

รายละเอียด

การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม

สถานที่ > สถาบันฯ สจล. (ออนไซต์)
วัน เวลา แจ้งให้ทราบภายหลัง

*ไม่ร่วมงานกลุ่ม/ไม่มีกลุ่ม/ไม่มาวันนำเสนองาน ได้ 0 คะแนน

6. สอบปลายภาค

สอบปลายภาค (ออนไซต์)

รายละเอียด

สอบวัดความรู้ปลายภาคการศึกษา

สถานที่ > จัดสอบที่สถาบันฯ สจล.(ออนไซต์)
วัน เวลา > แจ้งให้ทราบภายหลัง

** หมายเหตุ รายวิชานี้มีการกำหนดวันและเวลาในการร่วมกิจกรรมหรือการสอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นให้นักศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง