hyflex-90644057-CHINESE FOR COMMUNICATION

90644057 CFC

90644057
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
CHINESE FOR COMMUNICATION

** หมายเหตุ รายวิชานี้มีการกำหนดวันและเวลาในการร่วมกิจกรรมหรือการสอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นให้นักศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

รายละเอียดวิชา

หมวดวิชา – กลุ่มทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร

เกรดที่ได้รับ – A,B,C,D,F

หน่วยกิต – 3 หน่วยกิต

สิ่งสำคัญในรายวิชา

1. เข้าฟังการแนะนำรายวิชา ในวันแรกของการเปิดภาคการศึกษา (ออนไซต์)

2. เป็นสมาชิกเว็บไซต์ Klix (https://klix.kmitl.ac.th)
สมัครโดยใช้อีเมลสถาบันเท่านั้น (XXXX@kmitl.ac.th)

3. ส่งงาน และสอบปลายภาค

กิจกรรมในรายวิชา ตลอดระยะเวลา 1 เทอม

เนื้อหาและขั้นตอนการเรียนในรายวิชา

หมายเหตุ กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ

1. เข้าฟังการแนะนำรายวิชา

เข้าฟังการแนะนำรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอน

รายละเอียด

วัน เวลา สถานที่ > จะประกาศให้ทราบช่วงก่อนเปิดเทอม

– รายละเอียดและรูปแบบการเรียนในรายวิชา
– การใช้โปรแกรมในการเรียน
– กำหนดการต่างๆ การส่งงาน

2. สมัครสมาชิก KLIX

รูปแบบการเรียน เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ออนไลน์ผ่านระบบ Klix จำเป็นต้องมี USER / PASS ในการเข้าเรียนในระบบ

ขั้นตอนสมัคร ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ Klix (https://klix.kmitl.ac.th)
2. คลิก สมัครสมาชิก
3. **ใช้ E-mail สถาบัน(รหัสนักศึกษา) ในการสมัครเท่านั้น **
4. กรอกข้อมูลและลงทะเบียนให้เรียบร้อย
5. หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว จะมีเมลตอบรับ ให้เข้าเช็คให้เรียบร้อย

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลที่ใช้สมัคร ต้องเป็นอีเมลสถานบันเท่านั้น **

3. รอเพิ่มวิชา Klix

รอดำเนินการเพิ่มวิชา Klix ในระบบ ตามอีเมลสถาบันที่ลงทะเบียน

เพิ่มรายวิชา 1 วิชาให้ (ฟรี)

สังคมสูงวัยเชิงรุก (Active Ageing)

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (CHINESE FOR COMMUNICATION)

กำหนดการเพิ่มวิชา

เจ้าหน้าที่เพิ่มวิชาออนไลน์ใน ID Klix ของนักศึกษา ตามอีเมลสถาบันรหัสนักศึกษาที่มีรายชื่อในรายวิชาบนระบบทะเบียนเท่านั้น (กำหนดวันที่เพิ่มรายวิชาประกาศทาง Line กลุ่ม ช่วงเปิดภาคการเรียน) 

ครั้งที่ 1 > สัปดาห์แรกของการเปิดเทอม 

ครั้งที่ 2 > หลังหมดช่วงเพิ่มเปลี่ยนถอน

รอบเก็บตก > สัปดาห์ที่ 6 ของการเรียน

** ระยะเวลาเพิ่มรายวิชา 3-5 วัน ทำการ

4. งานชิ้นที่ 1 (งานเดี่ยว)

คลิปแนะนำตัวเอง

กำหนดการและช่องทาง

ช่องทางการส่งงาน > Microsoft Teams

รายละเอียดต่าง > แจ้งในวันแนะนำรายวิชา (Orientation) /วันแรกของสัปดาห์ (ออนไซต์)

5. งานชิ้นที่ 2 (งานกลุ่ม)

กิจกรรมกลุ่มในห้อง บทบาทสมมุติ

กำหนดการและช่องทาง

ช่องทางการส่งงาน > Microsoft Teams

รายละเอียดต่าง > แจ้งในวันแนะนำรายวิชา (Orientation) /วันแรกของสัปดาห์ (ออนไซต์)

6. นำเสนอผลงาน (งานกลุ่ม)

นำเสนองานกลุ่มในห้องเรียน

รายละเอียดกิจกรรม

งานกลุ่ม นำเสนอในห้องเรียน

ระยะเวลาจัดกิจกรรม  > แจ้งในวันแนะนำรายวิชา (Orientation)
วัน และสถานที่ > แจ้งในวันแนะนำรายวิชา (Orientation) 

7. สอบปลายภาคและส่ง Certificate

สอบวัดความรู้ปลายภาค ในห้องเรียน และวันสุดท้ายในการส่ง Certificate

กำหนดการและช่องทางการส่งงาน

ช่องทางการส่ง > Microsoft teams

สถานที่สอบ วันเวลา > แจ้งในวันแนะนำรายวิชา (Orientation)

** หมายเหตุ รายวิชานี้มีการกำหนดวันและเวลาในการร่วมกิจกรรมหรือการสอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นให้นักศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง