hyflex-90642102

hyflex เลือกเวลาเรียนได้ ให้อิสรแกผู้เรียน เรียนด้วยตัวเอง

90642102
นักสื่อสารผ่านยูทูป
YouTuber

** หมายเหตุ รายวิชานี้มีการกำหนดวันและเวลาในการร่วมกิจกรรมหรือการสอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นให้นักศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

รายละเอียดวิชา

หมวดวิชา – กลุ่มทักษะด้านบุคคลและทักษะส่งเสริมวิชาชีพ

เกรดที่ได้รับ – A,B,C,D,F

หน่วยกิต – 3 หน่วยกิต

สิ่งสำคัญในรายวิชา

1.  เป็นสมาชิกเว็บไซต์ Klix (https://klix.kmitl.ac.th)
สมัครโดยใช้อีเมลสถาบันเท่านั้น (XXXX@kmitl.ac.th)

2. เข้าร่วมอบรม ทุกครั้งที่กำหนด

กิจกรรมในรายวิชา ตลอดระยะเวลา 1 เทอม

time line วิชา 90642102 นักสื่อสารผ่านยูทูป YouTuber

เนื้อหาและขั้นตอนการเรียนในรายวิชา

1. สมัครสมาชิก KLIX

รูปแบบการเรียน เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ออนไลน์ผ่านระบบ Klix จำเป็นต้องมี USER / PASS ในการเข้าเรียนในระบบ

ขั้นตอนสมัคร ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ Klix (https://klix.kmitl.ac.th)
2. คลิก สมัครสมาชิก
3. **ใช้ E-mail สถาบัน(รหัสนักศึกษา) ในการสมัครเท่านั้น **
4. กรอกข้อมูลและลงทะเบียนให้เรียบร้อย
5. หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว จะมีเมลตอบรับ ให้เข้าเช็คให้เรียบร้อย

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลที่ใช้สมัคร ต้องเป็นอีเมลสถานบันเท่านั้น **

2. รอเพิ่มวิชา Klix

รอดำเนินการเพิ่มวิชา Klix ในระบบ ตามอีเมลสถาบันที่ลงทะเบียน

เพิ่มรายวิชา 1 วิชาให้ (ฟรี)

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ลาดกระบัง สจล เจนเอด วิชาเลือก วิชาเสรี gened kmitl วิชาทั่วไป หมวดวิชา รหัสวิชา90 softskill 11 ด้าน soft skill KMITL

นักสือสารผ่านยูทูป
(Youtuber)

กำหนดการเพิ่มวิชา

เจ้าหน้าที่เพิ่มวิชาออนไลน์ใน ID Klix ของนักศึกษา ตามอีเมลสถาบันรหัสนักศึกษาที่มีรายชื่อในรายวิชาบนระบบทะเบียนเท่านั้น (กำหนดวันที่เพิ่มรายวิชาประกาศทาง Line กลุ่ม ช่วงเปิดภาคการเรียน) 

ครั้งที่ 1 > สัปดาห์แรกของการเปิดเทอม 

ครั้งที่ 2 > หลังหมดช่วงเพิ่มเปลี่ยนถอน

รอบเก็บตก > สัปดาห์ที่ 6 ของการเรียน

** ระยะเวลาเพิ่มรายวิชา 3-5 วัน ทำการ

3. เรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ในระบบ Klix จำนวน 1 วิชา หลังเรียนจบ ส่ง Certificate

กำหนดการและช่องทางการส่ง Certificate

ช่องทางการส่งงาน Microsoft Teams  > จะแจ้งหลังเปิดเทอมสัปดาห์แรก

1. หลังได้รับการเพิ่มรายวิชาบน Klix แล้ว นักศึกษาสามารถเรียนออนไลน์ตามสะดวกได้
2. หลังเรียนจบ จะได้รับ Certificate วิชา Youtuber
3. ส่ง Certificate ตามกำหนดใน Microsoft Teams
5. วันกำหนดส่งงาน > จะแจ้งหลังเปิดเทอม

4. สร้างชิ้นงานกลุ่ม

สร้างชิ้นงานกลุ่มทั้งหมด 3 ผลงานและส่งตามเวลาที่กำหนด

กำหนดการและช่องทางการส่งงาน

ช่องทางการส่งงาน Microsoft Teams  > จะแจ้งหลังเปิดเทอมสัปดาห์แรก

1. งานกลุ่มชิ้นที่ 1 และ 2 : โจทย์ สร้างผลงานตามความสนใจ/ถนัด ของตนเอง
2. ส่งผลงาน ทาง Microsoft teams (ตามเวลาที่กำหนด)
3. เข้าร่วมอบรบ รับฟังคำแนะนำจากผู้เชียวชาญ จากผลงานชิ้นที่ 1 (Onsite) 
วัน และสถานที่ > แจ้งในวันแนะนำรายวิชา (Orientation) และหลังเปิดเทอมสัปดาห์แรก

4. งานกลุ่มชิ้นที่ 3 : โจทย์ สร้างผลงานจากการเข้างานที่กำหนด เช่น KMITL Innovation Expo หรือ GenEd Day
5. ส่งผลงาน ทาง Microsoft teams (ตามเวลาที่กำหนด)
6. ผลงานชิ้นที่ 3 วัดผลคะแนนจากยอดวิวที่เข้าชม

5. สอบวัดความรู้

สอบวัดความรู้ หลังเรียน

รายละเอียดการสอบ

วัน เวลาและสถานที่ > แจ้งในวันแนะนำรายวิชา (Orientation) และหลังเปิดเทอมสัปดาห์แรก

** หมายเหตุ รายวิชานี้มีการกำหนดวันและเวลาในการร่วมกิจกรรมหรือการสอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นให้นักศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง