hyflex-90642099-ACTIVE AGING SOCIETY

90642099 AAS

90642099
สังคมสูงวัยเชิงรุก
Active Aging Society

** หมายเหตุ รายวิชานี้มีการกำหนดวันและเวลาในการร่วมกิจกรรมหรือการสอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นให้นักศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

รายละเอียดวิชา

หมวดวิชา – กลุ่มทักษะด้านบุคคลและทักษะส่งเสริมวิชาชีพ

เกรดที่ได้รับ – A,B,C,D,F

หน่วยกิต – 3 หน่วยกิต

วิทยากร – ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

สิ่งสำคัญในรายวิชา

1. เข้าฟังการแนะนำรายวิชา ในวันแรกของการเปิดภาคการศึกษา (ออนไซต์)

2. เป็นสมาชิกเว็บไซต์ Klix (https://klix.kmitl.ac.th)
สมัครโดยใช้อีเมลสถาบันเท่านั้น (XXXX@kmitl.ac.th)

3. เข้าร่วมสัมนาและกิจกรรม Active Aging Day

กิจกรรมในรายวิชา ตลอดระยะเวลา 1 เทอม

เนื้อหาและขั้นตอนการเรียนในรายวิชา

หมายเหตุ กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ

1. เข้าฟังการแนะนำรายวิชา

เข้าฟังการแนะนำรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอน

รายละเอียด

วัน เวลา สถานที่ > จะประกาศให้ทราบช่วงก่อนเปิดเทอม

– รายละเอียดและรูปแบบการเรียนในรายวิชา
– การใช้โปรแกรมในการเรียน
– กำหนดการต่างๆ การส่งงาน

2. สมัครสมาชิก KLIX

รูปแบบการเรียน เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ออนไลน์ผ่านระบบ Klix จำเป็นต้องมี USER / PASS ในการเข้าเรียนในระบบ

ขั้นตอนสมัคร ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ Klix (https://klix.kmitl.ac.th)
2. คลิก สมัครสมาชิก
3. **ใช้ E-mail สถาบัน(รหัสนักศึกษา) ในการสมัครเท่านั้น **
4. กรอกข้อมูลและลงทะเบียนให้เรียบร้อย
5. หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว จะมีเมลตอบรับ ให้เข้าเช็คให้เรียบร้อย

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลที่ใช้สมัคร ต้องเป็นอีเมลสถานบันเท่านั้น **

3. ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

ทำแบบประเมินการเรียนรู้

กำหนดการและช่องทาง

จะแจ้งหลังเปิดเทอมสัปดาห์แรก

4. รอเพิ่มวิชา Klix

รอดำเนินการเพิ่มวิชา Klix ในระบบ ตามอีเมลสถาบันที่ลงทะเบียน

เพิ่มรายวิชา 1 วิชาให้ (ฟรี)

hyflex 90642099 สังคมสูงวัยเชิงรุก (ACTIVE AGING SOCIETY)

สังคมสูงวัยเชิงรุก (Active Ageing)

กำหนดการเพิ่มวิชา

เจ้าหน้าที่เพิ่มวิชาออนไลน์ใน ID Klix ของนักศึกษา ตามอีเมลสถาบันรหัสนักศึกษาที่มีรายชื่อในรายวิชาบนระบบทะเบียนเท่านั้น (กำหนดวันที่เพิ่มรายวิชาประกาศทาง Line กลุ่ม ช่วงเปิดภาคการเรียน) 

ครั้งที่ 1 > สัปดาห์แรกของการเปิดเทอม 

ครั้งที่ 2 > หลังหมดช่วงเพิ่มเปลี่ยนถอน

รอบเก็บตก > สัปดาห์ที่ 6 ของการเรียน

** ระยะเวลาเพิ่มรายวิชา 3-5 วัน ทำการ

5. เรียนออนไลน์และส่ง Certificate

เรียนออนไลน์ในระบบ Klix หลังเรียนจบ ส่ง Certificate

กำหนดการและช่องทางการส่งงาน

ช่องทางการส่งงาน > จะแจ้งหลังเปิดเทอมสัปดาห์แรก

1. หลังได้รับการเพิ่มรายวิชาบน Klix แล้ว นักศึกษาสามารถเรียนออนไลน์ตามสะดวกได้
2. หลังเรียนจบ จะได้รับ Certificate
3. ส่ง Certificate ตามกำหนดในช่องทางที่กำหนด
4. วันกำหนดส่งงาน > จะแจ้งหลังเปิดเทอม

6. เข้าร่วมสัมนากลุ่ม

กิจกรรม สัมนากลุ่ม 3 สัปดาห์

รายละเอียดกิจกรรม

การนำเสนอโครงร่างการสัมมนา และการนำเสนอในห้องเรียน

ระยะเวลาจัดกิจกรรม  > 3 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้ง
วัน และสถานที่ > แจ้งในวันแนะนำรายวิชา (Orientation) และหลังเปิดเทอมสัปดาห์แรก

7. จัดกิจกรรม Active Aging Day

การวางแผนการจัดกิจกรรม แนวคิด การจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ

รายละเอียดกิจกรรม

การวางแผนการจัดกิจกรรม แนวคิด การจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ

ระยะเวลาจัดกิจกรรม  >แจ้งในวันแนะนำรายวิชา (Orientation)
วัน และสถานที่ > แจ้งในวันแนะนำรายวิชา (Orientation) และหลังเปิดเทอมสัปดาห์แรก

8. ประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียน

ทำแบบประเมินการเรียนรู้

กำหนดการและช่องทาง

จะแจ้งหลังเปิดเทอมสัปดาห์แรก

** หมายเหตุ รายวิชานี้มีการกำหนดวันและเวลาในการร่วมกิจกรรมหรือการสอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นให้นักศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง