ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 10  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1
แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์/โทรสาร : 02 329 8220

     E-mail : ​gened@kmitl.ac.th