สำนักวิชาศึกษาทั่วไป พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ 64

กลุ่มทักษะ
course-subject
11 ทักษะ
filtters-skillmapping
กลุ่มอาชีพ
filter-career
Career Readiness Modules
“รายวิชาแนะนำ” สำหรับแต่ละกลุ่มอาชีพ
filter-esbi
filter-esbi2
รายวิชาศึกษาทั่วไป

โรงเรียนสร้างเสน่ห์

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

2

ความฉลาดทางดิจิทัล

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

3

กีฬาและนันทนาการ

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

1

พื้นฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

0

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างวัฒนธรรม 1

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

3

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างวัฒนธรรม 2

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

3

ปฏิบัติงานตามทักษะด้านบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 1

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

1

ปฏิบัติงานตามทักษะด้านบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 2

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

2

ปฏิบัติงานตามทักษะด้านบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 3

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

บูรณาการแห่งการคิด

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

การคิดเชิงระบบและเชิงนวัตกรรม

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

แกะกล่องนวัตกรรม

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

เทคโนโลยีการผลิตงานสร้างสรรค์

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

การออกแบบสะเต็มอย่างสร้างสรรค์ขั้นพื้นฐาน

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

การออกแบบสะเต็มอย่างสร้างสรรค์ ขั้ั้นสูง

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

ไอเดียขยะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

ปรัชญาวิทยาศาสตร์

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาชีพและการนำเสนอทางวิชาการ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

วิเคราะห์ความจริงจากตัวเลข

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

การพัฒนาทักษะเชิงวิจัย

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

รู้เท่าทันการพนัน

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

จริยธรรมและกฎหมายว่าด้วยความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

จรรยาบรรณและกฎหมายวิศวกรรม

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

จริยธรรมและกฎหมายแห่งวิชาชีพ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

กฎหมายสำหรับคนรุ่นใหม่

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

กฎหมายและระเบียบในอุตสาหกรรมการบิน

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

1

ประเด็นและทักษะวิชาชีพ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

ความปลอดภัยในที่ทำงาน

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

ซ่อมได้ภายในบ้าน

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

คอกาแฟ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

ครัวเด็กหอ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

ศาสตร์และศิลป์ของเนื้อสัตว์

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

ศาสตร์ของเบอร์เกอร์

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

โลกของไส้กรอก

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

เรื่องเหล้า

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

ไร้ซ์-สาระ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

หมอต้นไม้

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

ยาและสมุนไพรพาเพลิน

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในชีวิตประจำวัน

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

พืชพรรณที่เป็นยา

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

จากเส้นสาย DNA สู่พันธุกรรม

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

สิ่งพิทักษ์ร่างกาย

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

โรงเรียนสร้างเสน่ห์

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

2

ความฉลาดทางดิจิทัล

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

3

กีฬาและนันทนาการ

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

1

พื้นฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

0

   Video Clip

โลกดิจิตอลพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ข้อมูลต่าง ๆ ล้นทะทักเต็มไปหมด นั่นคือเหตุผลให้ GenEd KMITL เลือกพัฒนารายวิชา DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความฉลาดรู้เท่าทันโลกดิจิตอล วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับอะไร? มีสำคัญขนาดไหน? ติดตามได้ใน EP นี้เลยยย

มาขยับร่างกายทำกิจกรรมกันหน่อย! วิชาสุด Active จาก GenEd KMITL นอกจากจะได้สนุกสนานกับการทำกิจกรรมแล้วยังได้สร้างเสริม Soft Skills ควบคู่ไปด้วย ได้ความรู้จากอาจารย์ผู้สอนและได้ Enjoy กับรุ่นพี่ในชมรม อัดแน่นครบรสในวิชานี้อยากรู้เป็นยังไงติดตามได้ในอีพีนี้เลย!

Charm School โรงเรียนสร้างเสน่ห์? แล้วทำไมโรงเรียนต้องมีเสน่ห์ อีพีนี้ GenEd Unlock พาไป unlock ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับวิชา Charm School ถ้าอยากรู้เรื่องราวของ Charm School ให้มากขึ้น ติดตามได้ในอีพีนี้เลย!

 

โลกดิจิตอลพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ข้อมูลต่าง ๆ ล้นทะทักเต็มไปหมด นั่นคือเหตุผลให้ GenEd KMITL เลือกพัฒนารายวิชา DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความฉลาดรู้เท่าทันโลกดิจิตอล วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับอะไร? มีสำคัญขนาดไหน? ติดตามได้ใน EP นี้เลยยย