การยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบเกรด ปีการศึกษา 2/2566

ยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบเกรด วิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2566

นักศึกษายื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบเกรดที่

ช่วงวันที่  7 – 10  พฤษภาคม 2567

เอกสารที่ต้องเตรียมมาด้วย
1. สำเนาบัตรนักศึกษา
2. สำเนา Transcript (ผลการเรียนในเทอมปัจจุบัน)