การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

ลงทะเบียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา

สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรไทยทุกคน)

ต้องมีผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา

  • เพื่อจัดกลุ่มเรียนให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษใกล้เคียงกัน
  • เพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

โดยนักศึกษา สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีดังนี้

** โดยเลือกดำเนินการได้ 1 วิธีเท่านั้น

วิธีที่ 1 (ฟรี) เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา (English Placement Test) ที่สถาบันจัด  

   – จัดสอบออนไซต์ ที่สถาบันฯ เท่านั้น
   – การสอบ ใช้เวลารวมไม่เกิน 60 นาที  และจัดสอบในระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. (นักศึกษาไม่สามารถเลือกวัน-เวลา ในการสอบได้)
   – สถานที่จัดสอบ เวลาสอบ และข้อปฏิบัติในการสอบ จะประกาศภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565

วิธีที่ 2 ยื่นผลคะแนนจากการสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ดังนี้

   – ผลคะแนนที่ยื่นต้องเป็นผลจากการสอบมาตรฐานภายนอกตามที่กำหนดเท่านั้น
   – ให้ยื่นผลคะแนนจากการสอบมาตรฐานได้เพียง 1 ผล เท่านั้น
   – จะพิจารณาผลการยื่นคะแนน และประกาศภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565
   – หากผลคะแนนจากการสอบมาตรฐานไม่ผ่านการพิจารณา นักศึกษาจะได้รับการจัดให้เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา (English Placement Test) โดยอัตโนมัติ
  

สมัครสอบหรือยื่นผลคะแนน ตั้งแต่บัดนี้-1 กรกฏาคม 2565

สมัครสอบ หรือ ยื่นผลคะแนน  : https://bit.ly/3lUvRCF

ประกาศรายชื่อ-ห้องสอบ-ผลการยื่นคะแนน ภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565

https://gened.kmitl.ac.th/2022/07/03/english-placement-test-1-65/
Facebook : www.facebook.com/gened.kmitl.th
และทางอีเมลนักศึกษา

** การจัดสอบจัดที่สถาบันฯ เท่านั้น

หมายเหตุ

1. ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา (English Placement Test) ที่สถาบันจัด จะแสดงผลสอบตามระบบ CEFR โดยเรียงผลวัดระดับจากมีทักษะน้อยไปมากคือ A1, A2, B1, B2, C1, C2

1.1 นักศึกษาที่สอบได้ระดับ A1
– ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English 1) และรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English 2) หรือรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (Foundation English) ตามที่หลักสูตรกำหนด

1.2 นักศึกษาที่สอบได้ระดับ A2
– จะได้รับการยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English 1)
– ต้องเรียนรายวิชาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English 2) หรือรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Foundation English) ตามที่หลักสูตรกำหนด

1.3 นักศึกษาที่สอบได้ระดับ B1 ขึ้นไป
– จะได้รับการยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English 1) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English 2) และรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Foundation English)

2. นักศึกษาที่ไม่เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา (English Placement Test) ที่สถาบันจัดหรือไม่ยื่นผลคะแนนสอบจากการสอบมาตรฐานภายนอก ตามเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับการยกเว้นการเรียน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน