SLA

Service Level Agreement : SLA - ข้อตกลงระดับการให้บริการ

ห้วข้อ SAL

รายละเอียด

1. W-GE1-001-เทียบโอนรายวิชา

SAL

2. W-GE1-002-การจัดการสอบ

SAL

3. W-GE1-003-การตรวจข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ

SAL

4. W-GE1-004-การส่งเกรดอ.พิเศษ

SAL

5. W-GE1-005-การขออนุญาตจัดกิจกรรมของนักศึกษา

SAL

6. W-GE1-006-การจัดทำข้อสอบออนไลน์ด้วย google form หรือ Ibot

SAL

7. W-GE1-007-การขอใช้งาน ibot สอบออน์ไลน์

SAL

8. W-GE1-008-การขอเชิญวิทยากรเพื่อการเรียนการสอน

SAL

9. W-GE1-009-การบริการจัดการเรียนล่วงหน้า-การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้-สะสมหน่วยกิต (ผ่านKRIS)

SAL

10. W-GE1-010-การเพิ่มชื่อนักศึกษากรณีพิเศษ

SAL

10. W-GE2-001-การเซ็นเอกสารใบเบิกค่าสอน

SAL

11. W-GE2-002-การคิดเงินค่าสอนอาจารย์พิเศษ

SAL

12. W-GE2-003-การจัดทำเอกสารเบิก-จ่ายค่าสอนอาจารย์ภายใน

SAL

13. W-GE2-004-การขอใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน

SAL

14. W-GE2-005-การจัดโครงการ/การฝึกอบรม

SAL

15. W-GE2-006-งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสำนัก

SAL

16. W-GE2-007-คู่มือปฏิบัติงานการคิดเงินค่าสอนบริการ

SAL