[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]
ขั้นตอนการยื่นคำร้องที่เกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไป

1. นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป ส่งใบคำร้องได้ที่ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ตึกอธิการบดี (อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) ชั้น 10
2. กรอกใบคำร้องพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน (กรณียังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา) สำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น
3. ใบคำร้องจะถูกส่งให้ผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พิจารณา