กำหนดการ Placement Test ปีการศึกษา 1/2567

หัวข้อที่   1 –   การยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ

หลักสูตร/สาขา ที่เข้าตามเงื่อนไข

หลักสูตรปกติ (Thai Program)

– การยื่นผลสอบจากสถาบันภายนอก
>> นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 66 และ 67 (ทุกสาขา)

– การสอบ Placement Test
>> นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 67 (ทุกสาขา)

หลักสูตรนานาชาติ (International Program)

– การยื่นผลสอบจากสถาบันภายนอก และสอบ Placement Test  
>> นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 67 (เฉพาะสาขาดังต่อไปนี้)

   1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) (FINANCIAL ENGINEERING)

   2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) (ELECTRICAL ENGINEERING)

   3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (SOFTWARE ENGINEERING)

   4. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาปัญญาออกแบบเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) (DESIGN INTELLIGENCE FOR CREATIVE ECONOMY)

– การยื่นผลสอบจากสถาบันภายนอก
>> นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 66 และ 67

– การสอบ Placement Test  
>> นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 67
(เฉพาะสาขาดังต่อไปนี้)

   1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (DIGITAL TECHNOLOGY AND INTEGRATED INNOVATION)

   2. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (LOGISTICS MANAGEMENT)

   3. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (AERONAUTICAL ENGINEERING AND COMMERCIAL PILOT)

   4. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (AEROSPACE ENGINEERING)

กำหนดการยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ

(สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 66 และรหัส 67*)

STEP 01 - ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ

1 - 19 JULY 2024

เพื่อยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ English Exit Exam

STEP 02 - ประกาศผล

26 JULY 2024

ประกาศผลการยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ

STEP 03 - ได้รับการยกเว้น

AUGUST 2024

เมื่อได้รับการยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะแสดงผลการศึกษาเป็นเกรด S ในใบแสดงผลการศึกษา ที่ระบบสารสนเทศของนักศึกษา

หมายเหตุ

1. นักศึกษารหัส 67 ที่ยื่นผลการสอบ สามารถสอบ PLACMENT TEST หรือไม่สอบก็ได้ หากยื่นผลการสอบและสอบ PLACEMENT TEST สำนักฯ จะใช้ผลการสอบที่ดีที่สุดในการพิจารณาและระหว่างยื่นผลการสอบ นักศึกษาต้องเข้าเรียนจนกว่าจะมีประกาศผลการยื่นผลสอบภาษาอังกฤษเป็นผ่าน

2. นักศึกษาที่ไม่มีผลการสอบ/ไม่ได้ยื่นหรือไม่ผ่านการยื่นผลการสอบ/ไม่ได้รับการยกเว้น ต้องเข้าเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามตารางเรียน

3. นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำนักฯ จะดำเนินการถอนรายวิชาและเทียบรายวิชาให้นักศึกษาต่อไป หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ยกเว้นรายวิชา ให้ติดต่อสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ภายในวันที่ 19 ส.ค. 2567

เกณฑ์การยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ

หัวข้อที่    2 –    กำหนดการสอบ Placement Test

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รหัส 67*

รอบที่ 1 

สำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน :
หลักสูตรปกติ (Thai Program)
– 90595001 FOUNDATION ENGLISH
– 90641008 INTRODUCTION TO ENGLISH COMMUNICATION SKILLS

หลักสูตรนานาชาติ (International Program)
– 96641009 Intercultural Communication 1
– 96644007 FOUNDATION ENGLISH 1

10 กรกฏาคม 2567

ประกาศรายชื่อ

สถานที่สอบ

อาคารการเรียนรู้ตลอดชีวิต (KLLC)

ชั้น 2 ห้อง Computer 1 , Computer 2 , Computer 3

อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมศาสตร์ 2 (ECC)

ชั้น 7 ห้อง ECC-704 , ECC-706

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ชั้น 2 ห้อง LAB-203 , LAB-207

ชั้น 3 ห้อง LAB-304 , LAB-308

13 – 14 กรกฏาคม 2567 

สอบ Placement Test

13 ก.ค. 67 : สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา – 90595001 Foundation English
– 96641009 Intercultural Communication 1 
– 96644007 FOUNDATION ENGLISH 1

14 ก.ค. 67 : สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา – 90641008 Introduction to English Communication Skills

15 – 19 กรกฏาคม 2567 

ยื่นคำร้องขอสอบชดเชย Placement Test

 • ดำเนินการยื่นคำร้องที่ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ตึกอธิการ ชั้น 10 ในวันเวลาราชการ
 • จัดสอบชดเชยในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2567 / แจ้งผลคำร้องและกำหนดการสอบทาง E-MAIL สถาบันฯของนักศึกษา

*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ

26 กรกฏาคม 2567 

ประกาศผลสอบ Placement Test ทาง E-MAIL

รอบที่ 2 

สำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน :
– 90644007 FOUNDATION ENGLISH 1

31 กรกฏาคม 2567 (รออัพเดท)

ประกาศรายชื่อ

สถานที่สอบ

3 – 4 สิงหาคม 2567 

สอบ Placement Test

3 ส.ค. 67 : สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา – 90644007 Foundation English 1

4 ส.ค. 67 : สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา – 90644007 Foundation English 1

5 – 9 สิงหาคม 2567 

ยื่นคำร้องขอสอบชดเชย Placement Test

 • ดำเนินการยื่นคำร้องที่ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ตึกอธิการ ชั้น 10 ในวันเวลาราชการ
 • จัดสอบชดเชยในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 / แจ้งผลคำร้องและกำหนดการสอบทาง E-MAIL สถาบันฯของนักศึกษา

*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ

16 สิงหาคม 2567 

ประกาศผลสอบ Placement Test ทาง E-MAIL

หมายเหตุ

1. นักศึกษาขาดสอบ/ไม่ได้รับการยกเว้น ต้องเข้าเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามตารางเรียน

2. นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำนักฯจะดำเนินการตอนรายวิชาและเทียบรายวิชาให้นักศึกษาต่อไปหากนักศึกษาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ยกเว้นรายวิชาให้ติดต่อสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ภายในวันที่ 19 ส.ค. 2567

เกณฑ์การยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ

หัวข้อที่    3 –    สิ่งที่ต้องเตรียมนำมา และการแต่งกาย

สิ่งที่ต้องนำมาและแสดงต่อผู้คุมสอบในวันสอบ

 1. บัตรนักศึกษา /บัตรประชาชน /ใบขับขี่/พาสปอร์ต (ฉบับจริง) แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ
 2. หูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด 3.5 mm **ไม่แนะนำหูฟังชนิดอื่น
 3. ปากกา สำหรับลงชื่อเข้าสอบ

การแต่งกาย

แต่งกายชุดนักศึกษา หรือ แต่งชุดสุภาพ
ห้ามใส่ กางเกงขาสั้น กางเกงยีนขาด เสื้อแขนกุด และรองเท้าแตะ

 

หัวข้อที่    4 –    เตรียมตัวก่อนสอบและขั้นตอนการสอบ

เตรียมตัวก่อนสอบ

 1. มาถึงสถานที่สอบ ในช่วงเวลาลงทะเบียนเข้าสอบ
 2. ลงชื่อเข้าสอบ และนั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ว่างและเปิดอยู่
 3. อ่านข้อปฏิบัติการสอบบนโต๊ะ
 4. เช็คเสียงหูฟัง
 5. เริ่มสอบ เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาต
 6. สอบเสร็จ Submit แล้ว Sign Out ออกจากระบบ
 7. ออกจากห้องสอบได้เลย