ประกาศผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2565

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา

สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา (English Placement Test) ที่สถาบันจัด (กรุงเทพฯ)

การประกาศผลวัดระดับภาษาอังกฤษโดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไปถือเป็นที่สิ้นสุด

1. รายวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการยกเว้น ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของนักศึกษา

หลักสูตรที่ 1 เรียน 90595001 Foundation English
หลักสูตรที่ 2 เรียน 90201001 Foundation English 1 และ 90201002 Foundation English 2
หรือ 90644007 Foundation English 1 และ 90644008 Foundation English 2

2. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับการยกเว้น

ทางสำนักฯ จะลงรายวิชาตามปกติให้กับนักศึกษา ในช่วงสัปดาห์เปิดเทอมนักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องเรียน และเวลาเรียน ได้จากระบบทะเบียนของตนเอง 

ไม่ได้รับการยกเว้น

** นักศึกษาที่ไม่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

ซื้อเอกสารประกอบการเรียนได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

     รหัสวิชา 90201001 Foundation English 1 และ 90644007 Foundation English 1

สอบถามผ่าน Facebook https://www.facebook.com/ed.kmit/

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

     รหัสวิชา 90595001  Foundation English

ชื้อหนังสือได้ตั้งแต่วันที่ 1-11 สิงหาคม 2565 ณ ลานพระเทพฯ