ประกาศรายชื่อ รอบเวลาเรียน และสถานที่เรียน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (PRE-FE) สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

ประกาศรายชื่อ ห้อง และเวลาเรียน

โครงการ PRE-FE เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อ รอบเวลาเรียน และสถานที่เรียน

**ข้อมูลนักศึกษา ณ วันที่ 6 กรกฏาคม 2565

การแต่งกาย :  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ งด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ

อุปกรณ์/เอกสารที่ต้องนำมาเรียน

  1. บัตรประจำตัวประชาชน/หรือ เอกสารที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ   
  2. ปากกาน้ำเงิน
  3. รูปถ่ายแสดงผลการตรวจ Antigen Rapid Test
  4. อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารสำหรับการเรียน (โทรศัพท์มือถือ/iPad/Tablet/Notebook/อื่นๆ)

มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สถานที่เรียน อาคารเรียนร่วมสมเด็จพระเทพฯ

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง