ประกาศรายชื่อผู้ช่วยสอนในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (PRE-FE)

ประกาศรายชื่อผู้ช่วยสอนในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (PRE-FE)

รายละเอียดงาน :
1.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยสอน
กำหนดวัน วันที่ 7-8 และ 11 กรกฏาคม 2565 (3 วัน) เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 701 (บุนนาค) ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. ปฎิบัติงานในช่วงวันที่ 18-22 กรกฏาคม 2565 (5 วัน) เวลา 8.30-16.30 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รหัสนักศึกษารายชื่อ-นามสกุล
62050088นางสาว รวีโรจน์ ภูธนวิวรรธน์
62070123นางสาว ปิยาภรณ์ แสงจ้า
62110031นางสาว ณัฐชยาภรณ์  สกุลปีบ
62140116นางสาว ทักษิณา ออมสิน
62140135นางสาว ปดิวรัดา จิตรโคตร
62140143นางสาว พรรษชล สุวดิษฐ์
62140178นางสาว ศุภนุช จึงอยู่เย็น
63010047นางสาว กษมา จันทร์เพ็ญ
63010067นางสาว กัลยรัตน์ หุ่นเครือ
63010117นางสาว แคทลียา จันทร์เมฆา
63010120นาย จรัสรวี ศรีจันทร์สุข
63010236นางสาว ชุติกาญจน์ อังศุชำนาญศิลป์
63010379นางสาว ทิชชา ประเสริฐสุด
63010456นาย ธัญญะ งามประเสริฐโสภณ
63010742นาย ภาณุพงศ์ มิอุระ
63010744นาย ภาณุวัฒน์ นิยมกิจการกุล
63010810นาย รัชตพงศ์ บุญสกุลโสภิต
63011009นางสาว สุภมาศ นิยมกิจ
63011026นางสาว เสาวลักษณ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
63011054นางสาว อรณิชา พื้นผา
63011212นางสาว ณิชชา กิจภิญโญชัย
63016117นาย พชรพล พรมแพง
63050185นาย วสุธร วัชรากูล
63070020นาย จิรายุ ธรณธิติ
63070034นาย ชัยรวิชญ์ เอี่ยมขจรชัย
63070170นาย ศุภพล โคตรทม
63100059นางสาว ญาตาวีร์ ลาตีฟี
63100264นางสาว ศรัณย์กนก คุณะจันทร์
63110001นางสาว กชนิภา เหรียญอยู่คง
63110041นางสาว นพมาศ สังข์แก้ว

*หมายเหตุ ขอให้ผู้ที่ได้รับการรับเลือกตรวจสอบ email ของท่าน