การสอบ Placement Test สำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 2/64