นักศึกษาปี 1 รหัส 64 ตรวจสอบรหัสวิชากีฬาที่ต้องลงทะเบียน

นักศึกษาปี 1 รหัส 64 ตรวจสอบรหัสวิชากีฬาและนันทนาการ ที่ต้องลงทะเบียน
(รหัสวิชาแยกตามคณะและสาขา)