รายละเอียดวิชา

90644062

/

96644062

JAPANESE FOR COMMUNICATION

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรไทย : 90644062

/

Inter Program : 96644062

Career Readiness Modules

Self-Employed

กลุ่มทักษะ

Language and Communication Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชานี้คือสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้

Study and practice skills in Japanese, focusing on listening and speaking for daily communication and promoting the understanding of Thai and Japanese cultures, the course learning outcome is being able to speak Japanese.

Skills
4. Interpersonal Skills
6. Active Learning & Learning Strategies
8. Leadership & Social Influence
9. Communication
Course Syllabus
Gallery / Video