รายละเอียดวิชา

90644007

/

-

FOUNDATION ENGLISH 1

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

หลักสูตรไทย : 90644007

/

Inter Program : -

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ฝึกการใช้ทักษะทั้งสี่ของภาษาอังกฤษ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการอ่านเขียน เพื่อใช้ใน ชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนควรผ่านระดับ A2 หรือสูงกว่า ของกรอบอ้างอิงความสามารถทาง ภาษาของสภายุโรป (Common European Framework of Reference for Languages- CEFR)

A practice of four skills in English: listening, speaking, reading, and writing, for daily use as well as for further studies. Students are expected to reach the A2 or a higher level of Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Skills
Course Syllabus
Gallery / Video