รายละเอียดวิชา

90643005

/

96643005

THE DISRUPTOR

นักเปลี่ยนโลก

หลักสูตรไทย : 90643005

/

Inter Program : 96643005

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Management and Leadership Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต แนวคิดการใช้ชีวิต การจัดการกับปัญหา หรืออุปสรรคในชีวิต การให้กำลังใจ พลังใจ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่น การจัดการความเสี่ยง การบริหารงาน บริหารคน และการพัฒนาตนเอง การสื่อสารในโลกดิจิทัล จนประสบความสำเร็จในชีวิต

Learn life experiences, ways of thinking, approaches to solve complex problems or manage threats, ways to create self-motivation and inspire others. Study of risk management, administration, people management, self-development, and digital media communication, which drives to successful life.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
2. Complex problem Solving
3. Creativity
6. Active Learning & Learning Strategies
8. Leadership & Social Influence
9. Communication
11. Digital quotient literacy & Digital media Production
Course Syllabus
Gallery / Video