รายละเอียดวิชา

90642156

/

96642156

FENG SHUI

ฮวงจุ้ย

หลักสูตรไทย : 90642156

/

Inter Program : 96642156

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ศึกษา ความหมาย และหลักการของฮวงจุ้ย ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำไปประยุกต์ใช้กับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

Study and apply the meaning and principles of Feng Shui, which can be advantages for daily life as well as for living in society with happiness.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
4. Interpersonal Skills
5. Integrity & Perseverance
6. Active Learning & Learning Strategies
7. Resilience, Stress tolerance & Flexibility
9. Communication
Course Syllabus
Gallery / Video