รายละเอียดวิชา

90642011

/

96642011

CRITICAL THINKING

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

หลักสูตรไทย : 90642011

/

Inter Program : 96642011

Career Readiness Modules

Employee, Self-Employed, Investor

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ศึกษาประเด็นในการสร้างกรอบความคิด การกระตุ้นความคิดเชิงวิพากษ์ ปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางความคิด เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ แนวทางการปฏิบัติในการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ เทคนิคและเครื่องมือกระตุ้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิพากษ์กับสถานการณ์ต่างๆ

This course explores issues about the nature and techniques of critical thought, viewed as a way to establish a reliable basis for our claims, beliefs, and attitudes about the world. We explore multiple perspectives, placing established facts, theories, and practices in tension with alternatives to see how things could be otherwise. Views about observation and interpretation, reasoning and inference, valuing and judging, and the production of knowledge in its social context are considered. Special attention is given to translating what is learned into strategies, materials, and interventions for use in students' own educational and professional settings.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
2. Complex problem Solving
3. Creativity
Course Syllabus
Gallery / Video