รายละเอียดวิชา

90642003

/

96642003

PRACTICE UNDER PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS 3

ปฏิบัติงานตามทักษะด้านบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 3

หลักสูตรไทย : 90642003

/

Inter Program : 96642003

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(0-6-3)

เนื้อหารายวิชา

เป็นการปฏิบัติงาน หรือการฝึกงาน หรือการฝึกอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สื่อให้เห็นถึงการดำเนินการที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านบุคคลและส่งเสริมวิชาชีพ โดยมีเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

This course provides practice for working or industrial training or training or other related activities which reflect development of the personal and professional support skills at least 45 hours.

Skills
6. Active Learning & Learning Strategies
Course Syllabus
Gallery / Video