รายละเอียดวิชา

90641001

/

96641001

CHARM SCHOOL

โรงเรียนสร้างเสน่ห์

หลักสูตรไทย : 90641001

/

Inter Program : 96641001

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

2(1-2-3)

เนื้อหารายวิชา

เรียนรู้วิธีการสร้างเสน่ห์ให้ตนเองเพื่อการใช้ชีวิตและการทำงานในอนาคตอย่างมีความสุข ฝึกวิธีการวางตัว การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ การปรับบุคลิกภาพ และการมีจิตอาสา เพื่อสะท้อนคุณลักษณะความเป็นลูกพระจอมเกล้าลาดกระบัง

Learn how to make yourself charming in order to live and work happily by practicing appropriate manners, communication and interpersonal skills, personalities, and voluntary spirits to reflect KMITL characteristics and identities.

Skills
3. Creativity
4. Interpersonal Skills
5. Integrity & Perseverance
7. Resilience, Stress tolerance & Flexibility
8. Leadership & Social Influence
9. Communication
Course Syllabus
Gallery / Video