SLA

Service Level Agreement : SLA - ข้อตกลงระดับการให้บริการ

ชื่องานที่ให้บริการ/name of service SLA 1 SLA 2
1. การเทียบโอนรายวิชา PDF PDF
2. การจัดการสอบ PDF PDF
3. การตรวจข้อสอบ/วิเคราะห์ข้อสอบ PDF PDF
4. การส่งเกรดของอาจารย์พิเศษ PDF PDF
5. การขออนุญาตจัดกิจกรรมของนักศึกษา PDF PDF
6. การเซ็นเอกสารใบเบิกค่าสอน PDF PDF
7. การคิดค่าสอนอาจารย์พิเศษ PDF PDF
8. การจัดทำเอกสารเบิก-จ่ายค่าสอนอาจารย์ภายใน หลักสูตรนานาชาติ PDF PDF
9. การขอใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน PDF PDF
10. การจัดโครงการ/ฝึกอบรม PDF PDF
11. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสำนัก PDF PDF