manager

ผศ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์
ผศ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์

รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา
ผศ.ดร.อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา

รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์

รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ดร.รัญคุณานิชช กันหลง
ดร.รัญคุณานิชช กันหลง

รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.พรรณทิพา วาณิชย์จิรัฐติกาล
ผศ.ดร.พรรณทิพา วาณิชย์จิรัฐติกาล

รักษาการแทน
ผู้ชวยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป