manager

ผศ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์
ผศ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์

รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา
ผศ.ดร.อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา

รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์

รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ณกรณ์ บุญฤทธิ์
อาจารย์ ณกรณ์ บุญฤทธิ์

รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ. ดร.มธุรดา จิโนรส
ผศ. ดร.มธุรดา จิโนรส

รักษาการแทน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.พรรณทิพา วาณิชย์จิรัฐติกาล
ผศ.ดร.พรรณทิพา วาณิชย์จิรัฐติกาล

รักษาการแทน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป