manager

ผศ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์
ผศ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์

รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา
ผศ.ดร.อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา

รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์

รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.พรรณทิพา วาณิชย์จิรัฐติกาล
ผศ.ดร.พรรณทิพา วาณิชย์จิรัฐติกาล

รักษาการแทน
ผู้ชวยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป