manager

ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล
ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ
ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ดร.รัญคุณานิชช กันหลง
ดร.รัญคุณานิชช กันหลง

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.พรรณทิพา วาณิชย์จิรัฐติกาล
ผศ.ดร.พรรณทิพา วาณิชย์จิรัฐติกาล

ผู้ชวยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป