General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL
ดร. ศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง
อาจาย์พิเศษ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอน

การจัดการและผู้นำสมัยใหม่ (Modern Management and Leadership)

การจัดการประสิทธิภาพตนเองและอาชีพ (Self-efficiency and Career Management)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก (Doctoral Degree) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท (Master Degree) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี (Bachelor Degree) : ศิลปบัณฑิต (ศบ. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม) วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การอบรม / ประกาศนียบัตร

ศิลปบัณฑิต (ศบ. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม) วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ความถนัดและความเชี่ยวชาญ

การวิจัยทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิต

การวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

การจัดกิจกรรมนันทนาการในเด็กปฐมวัย ประถมศึกษา และสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมทางการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิต

การสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล.

ที่ปรึกษาสภาอุตสหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้จัดการทีมฟุตซอล โรงเรียนวัดบวรมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๑

รองผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ประสบการณ์

- คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบวรมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๑ ปี วาระที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

- คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบวรมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๑ ปี วาระที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน

- ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานที่จ้างจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย โรงเรียนวัดบวรมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๑ ปีงบประมาณ๒๕๕๙ - ปีงบประมาณ๒๕๖๕ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี สาขาผู้นำนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- อาจารย์พิเศษระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการวิจัย การศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม ปีพ.ศ.2564-ปัจจุบัน

บทสัมภาษณ์ / ตัวอย่างการสอน