General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL
ดร. อธิพันธ์ วรรณสุริยะ
อาจาย์พิเศษ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอน

Introduction to ASEAN Trade and Labor Market

Introduction to Thai Economy

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก (Doctoral Degree) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท (Master Degree) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี (Bachelor Degree) : เศรษฐศาสตรบัณฑิต - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม / ประกาศนียบัตร

- ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2565

- วุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ความถนัดและความเชี่ยวชาญ

เศรษฐศาสตร์

การเงินธุรกิจ

การบริหารการเงินบุคคล

สถิติธุรกิจ

วิจัยธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ - สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยคณบดี - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประสบการณ์

งานสอน 20 ปี

ผู้ช่วยคณบดี - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หัวหน้างานประกันคุณภาพ - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หัวหน้างานบริการวิขาการและฝึกอบรม - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บทสัมภาษณ์ / ตัวอย่างการสอน