รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
90591001 เรารัก สจล.
I Love KMITL
2 (1-2-3)
90591002 กีฬาและนันทนาการ
Sports and Recreational Activities
1 (0-3-2)
90591003 ภูมิคุ้มกันทางใจ
Immunity of Mind
3 (3-0-6)
90591004 ศิลปะการพัฒนาอารมณ์
Arts of Emotion Development
3 (3-0-6)
90591005 ชีวิตออกแบบได้
Designing Your Life
3 (3-0-6)
90591006 พลังแห่งบุคลิกภาพ
Power of Personality
3 (3-0-6)
90591007 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
Holistic Health Development
3 (3-0-6)
90591008 สุนทรียะภาพถ่าย
Photography Appreciation
3 (2-2-5)
90591009 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development
3 (3-0-6)
90591010 สุนทรียะดนตรี
Music Appreciation
3 (3-0-6)
90591011 ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอารมณ์และจิตวิญญาณ
Imaginative Art
3 (3-0-6)
90591012 ศิลปะแห่งภาพยนตร์
Film Appreciation
3 (3-0-6)
90591013 มนุษย์กับศิลปะ
Man & Art
3 (3-0-6)
90591014 เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
Power of Change
3 (3-0-6)
90591015 ปันสุข
Joy of Sharing
3 (3-0-6)
90591016 ทักษะแห่งความสุข
Happiness skills
3 (3-0-6)
90591017 ล้มให้เป็น
Fail-Able
3 (3-0-6)
90591018 รู้เท่าทันอบายมุข
Allurement Preventive Literacy
3 (3-0-6)
90591019 โรงเรียนสร้างเสน่ห์
CHARM SCHOOL
2(1-2-3)
90591020 หัวใจไทย
THAI’S CHARM
3 (3-0-6)
90591021 การร้องเพลง
SINGING
3(2-2-5))
90591022 ขับร้องประสานเสียง
CHAMBER SINGERS
3(2-2-5)
90591023 ละครใบ้
MIME
3(2-2-5)
90591024 ฮวงจุ้ย
FENG SHUI
3 (3-0-6)
90591025 เที่ยวละไม
ECO-TOURISM
3 (3-0-6)
90591901 ยิงปืน
SHOOTING
2(1-2-3)
90591902 ฟุตบอล
SOCCER
2(1-2-3)
90591903 บาสเกตบอล
BASKETBALL
2(1-2-3)
90591904 วอลเลย์บอล
VOLLEYBALL
2(1-2-3)
90591905 เปตอง
PETANQUE
2(1-2-3)
90591906 คาราเต้
KARATE
2(1-2-3)
90591907 ซอฟบอลและเบสบอล
SOFTBALL & BASE BALL
2(1-2-3)
90591908 เทควันโด
TAEKWONDO
2(1-2-3)
90591909 รักบี้ฟุตบอล
RUGBY FOOTBALL
2(1-2-3)
90591910 หมากกระดาน
CHESS
2(1-2-3)
90591911 เทเบิลเทนนิส
TABLE TENNIS
2(1-2-3)
90591912 แบดมินตัน
BADMINTON
2(1-2-3)
90591913 เทนนิส
TENNIS
2(1-2-3)
90591914 ยูโด
JUDO
2(1-2-3)
90591915 ดนตรีไทยและนาฏศิลป์
THAI MUSIC AND THAI CLASSICAL DANCE
2(1-2-3)
90591916 กอล์ฟ
GOLF
2(1-2-3)

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
90592001 รู้ทันโลก
World Society Awareness
3 (3-0-6)
90592002 การดำรงชีพในสังคมดิจิทัล
Living in Digital Society
3 (3-0-6)
90592003 ภูมิปัญญาไทยประยุกต์
Applied Thai Wisdoms
3 (3-0-6)
90592004 วัฒนธรรมร่วมสมัย
Contemporary Culture
3 (3-0-6)
90592005 วิถีคนกล้า
Brave Heart
3 (3-0-6)
90592006 ภูมิสังคมไทย
Thai Geosocial Base
3 (3-0-6)
90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
The Philosophy of Sufficiency Economy
3 (3-0-6)
90592008 สังคมไทยในวันนี้
Today's Thai Society
3 (3-0-6)
90592009 รู้ทันอาเซียน
Asean Study
3 (3-0-6)
90592010 ชุมชนน่าอยู่
Pleasant Community
3 (3-0-6)
90592011 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
Civic Education
3 (3-0-6)
90592012 บูรณาการชาติไทย
Integrative Thailand
3 (3-0-6)
90592013 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ
National Security Development
3 (3-0-6)
90592014 วิทยาการทางทหาร
Military Science
3 (3-0-6)
90592015 นันทนาการกับการท่องเที่ยว
Recreation and Tourism
3 (3-0-6)
90592016 วัฒนธรรมไทยกับการท่องเที่ยว
Thai Culture and Tourism
3 (3-0-6)
90592017 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
Sports Tourism
3 (3-0-6)
90592018 ชุมพรศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
Chumphon Study for Tourism
3 (3-0-6)
90592019 การท่องเที่ยวทางเลือก
Alternative Tourism
3 (3-0-6)
90592020 เส้นทางสู่อาชีพ
Path to Career
3 (3-0-6)
90592021 นักรีวิว
The Reviewer
3 (3-0-6)
90592022 โหราศาสตร์ไทย
Thai Astrology
3 (3-0-6)
90592023 พลวัตสังคมไทย
DYNAMICS OF THAI SOCIETY
3 (3-0-6)
90592024 วัฒนธรรม สำนวนและสุภาษิตจีน
CHINESE CULTURE IDIOMS AND PROVERBS
3 (3-0-6)
90592025 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจีน
CHINESE SOCIETY ECONOMY AND POLITICS
3 (3-0-6)
90592026 วัฒนธรรมจีนดั้งเดิม
TRADITIONAL CHINESE CULTURE
3 (3-0-6)
90592027 ทักษะการรู้สารสนเทศแห่งศตวรรษที่ 21
INFORMATION LITERACY SKILLS FOR THE 21st CENTURY
3 (3-0-6)
90592028 หมอต้นไม้
TREE DOCTOR
3 (3-0-6)
90592029 รู้เท่าทันการพนัน
GAMBLING LITERACY
3 (3-0-6)
90592030 แกะรอยวิทยาศาสตร์
HISTORY OF SCIENCE
3 (3-0-6)
90592031 เกาหลี แฟนคลับ
KOREAN FANCLUB
3 (3-0-6)
90592032 พหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
MULTICULTURAL SOCIETY FOR DEVELOPMENT
3 (3-0-6)

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
90593001 บูรณาการแห่งการคิด
Integrated Thinking
3 (3-0-6)
90593002 รักษ์โลก
Think Earth
3 (3-0-6)
90593003 พลังงานที่ยั่งยืน
Sustainable Energy
3 (3-0-6)
90593004 การดำรงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต
Living in Future Disaster and Crisis
3 (3-0-6)
90593005 แกะกล่องนวัตกรรม
Innovation Unboxed
3 (3-0-6)
90593006 มนุษย์ เงิน และคณิตศาสตร์
Man Money & Math
3 (3-0-6)
90593007 ดูละครแล้วย้อนดูตัว
Series in Daily Life
3 (3-0-6)
90593008 วิชาเอาตัวรอด
Survivors
3 (3-0-6)
90593009 ภูมิคุ้มกาย
Immunity Through Media
3 (3-0-6)
90593010 ฟาร์มอัจฉริยะ
Smart Farming
3 (3-0-6)
90593011 ซ่อมได้ภายในบ้าน
Quick-Fix @ HOME
3 (3-0-6)
90593012 ไร้ซ์-สาระ
Rice-Sara
3 (3-0-6)
90593013 ครัวเด็กหอ
Dorm Chef
3 (3-0-6)
90593014 ท่องโลกอวกาศ
Space Odyssey
3 (3-0-6)
90593015 สนุกกับปัญญาประดิษฐ์
Fun With AI
3 (3-0-6)
90593016 การออกแบบอินโฟกราฟิก
Infographic Design
3 (3-0-6)
90593017 ยาและสมุนไพรพาเพลิน
FUN WITH DRUGS AND HERBS
3 (3-0-6)
90593018 สาระน่ารู้อนูพันธุศาสตร์
INTERESTING MOLECULAR GENETICS
3 (3-0-6)
90593019 เล่าเรื่องการเดินทางแบบดิจิทอล
DIGITAL STORY TELLING IN JOURNEY
3 (3-0-6)

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
90594001 ผู้ประกอบการสมัยใหม่
Modern Entrepreneurship
3 (3-0-6)
90594002 ผู้ประกอบการทางสังคม
Social Entrepreneurship
3 (3-0-6)
90594003 การจัดการและผู้นำสมัยใหม่
Modern Management and Leadership
3 (3-0-6)
90594004 การวางแผนเพื่อการลงทุน
Investment Planning
3 (3-0-6)
90594005 ศาสตร์การต่อรอง
Science of Negotiation
3 (3-0-6)
90594006 กฎหมายสาหรับคนรุ่นใหม่
Law for New Generation
3 (3-0-6)
90594007 กฎหมายสาหรับผู้ประกอบการ
Law for Entrepreneurs
3 (3-0-6)
90594008 การจัดการความรู้เพื่อการบริหารโครงการ
Knowledge Management for Project Management
3 (3-0-6)
90594009 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
Knowledge Management for Innovation Development
3 (3-0-6)
90594010 การทางานเป็นทีม
Teamwork
3 (3-0-6)
90594011 ศัลยกรรมชีวิต
Rebeanding
3 (3-0-6)
90594012 นักพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์
Innovative Entrepreneurs
3 (3-0-6)
90594013 สนุกกับธุรกิจออนไลน์
Fun with Online Business
3 (3-0-6)
90594014 ห้องภาพอิเล็กทรอนิกส์
E-Gallery Owner
3 (3-0-6)
90594015 การตลาดร่วมสมัย
CONTEMPORARY MARKETING
3 (3-0-6)
90594016 มือใหม่ (หัด) เล่นหุ้น
SMART TIPS FOR BEGINNING INVESTERS
3 (3-0-6)
90594017 ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
3 (3-0-6)

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
90594041 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
WRITING RESEARCH PROPOSAL
3 (3-0-6)
90594042 ทักษะการสื่อสารผ่านละคร
COMMUNICATION SKILLS THROUGH DRAMA
3 (3-0-6)
90595001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English
3 (3-0-6)
90595002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
90595004 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
Development of Reading and Writing Skills in English
3 (3-0-6)
90595005 การเขียนและการพูดในงานอาชีพ
Writing and Speaking in The Professions
3 (3-0-6)
90595006 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
English for Further Studies
3 (3-0-6)
90595007 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
English Skill Development for Life-Long Learning
3 (3-0-6)
90595008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
English for Intercultural Communication
3 (3-0-6)
90595009 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทาง
English for Tourism and Travelling
3 (3-0-6)
90595010 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจข่าวสารและข้อมูลในสื่อสารมวลชน
English for Understanding News and Information in Mass Media
3 (3-0-6)
90595011 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวทำงาน
English for Work Preparation
3 (3-0-6)
90595012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ
English for Professional Communication
3 (3-0-6)
90595013 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
English for Management
3 (3-0-6)
90595014 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
English for Business
3 (3-0-6)
90595015 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
English for Marketing
3 (3-0-6)
90595016 อังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม
English for Industry
3 (3-0-6)
90595017 การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Basic English Pronunciation
3 (3-0-6)
90595018 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ
English for Professional Presentation
3 (3-0-6)
90595019 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communicative Writing
3 (3-0-6)
90595020 พูดได้ พูดดี พูดเป็น
The Best Speech
3 (3-0-6)
90595021 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 (3-0-6)
90595022 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Listening and Reading for Improving Life Quality
3 (3-0-6)
90595023 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
The Development of Thai Creative Writing Skills
3 (3-0-6)
90595024 การเขียนภาษาไทยในที่ทำงาน
Writing in Workplace
3 (3-0-6)
90595025 การเขียนรายงาน
Language in Report Writing
3 (3-0-6)
90595026 ภาษาในสังคมไทย
Language in Thai Society
3 (3-0-6)
90595027 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
ENGLISH FOR PUBLIC RELATIONS
3 (3-0-6)
90595028 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
3 (3-0-6)
90595029 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ
ENGLISH FOR DESIGN
3 (3-0-6)
90595030 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
RESEARCH AND WRITING
3 (3-0-6)
90595031 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
CROSS CULTURAL COMMUNICATION
3 (3-0-6)
90595032 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
KOREAN FOR TRAVEL
3 (3-0-6)
90595033 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
CHINESE FOR TRAVEL
3 (3-0-6)
90595034 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว
VIETNAMESE FOR TRAVEL
3 (3-0-6)
90595035 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
JAPANESE FOR TRAVEL
3 (3-0-6)
90595036 ภาษามาเลย์เพื่อการท่องเที่ยว
MALAY FOR TRAVEL
3 (3-0-6)
90595037 ภาษาจีนพื้นฐาน
FOUNDATION CHINESE
3 (3-0-6)
90595038 การอ่านและเขียนภาษาจีนพื้นฐาน
FUNDAMENTAL CHINESE READING AND WRITING
3 (3-0-6)
90595039 ไวยากรณ์สำนวนภาษาจีน
CHINESE GRAMMAR AND IDIOMS AND PROVERBS
3 (3-0-6)
90595040 การพูดในที่สาธารณะ
PUBLIC SPEAKING
3 (3-0-6)
90595043 ทักษะการสื่อสารผ่านการอภิปราย
COMMUNICATION SKILLS THROUGH DEBATE
3 (3-0-6)