รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
90010007 การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย
Thai Geosocial Design
3 (3-0-6)
90101002 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
90101003 สถิติในชีวิตประจำวัน
Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
90101004 คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี
Mathematics and Technology
3 (3-0-6)
90101005 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
Mathematics for Decision Making
3 (3-0-6)
90101006 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
Mathematics for Thinking Process Development
3 (3-0-6)
90101007 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Mathematical Economics
3 (3-0-6)
90101008 คณิตศาสตร์ในธุรกิจและอุตสาหกรรม
Mathematics in Business and Industry
3 (3-0-6)
90101009 คณิตศาสตร์สำหรับผู้บริโภค
Mathematics for Consumers
3 (3-0-6)
90102001 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
Computer in Daily Life
3 (3-0-6)
90102003 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
Computers and Programming
3 (2-2-5)
90102005 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบื้องต้น
Introduction to Information Systems for Management
3 (3-0-6)
90102006 การจัดการข้อมูลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการเกษตรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Integrated Data Management for Scientific and Agricultural Research by Using Computational Program
3 (3-0-6)
90103003 เทคโนโลยีรถยนต์
Automotive Technology
3 (3-0-6)
90104003 สุขภาพและโภชนาการ
Health and Nutrition
3 (3-0-6)
90104004 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
Communication Innovation for Development
3 (3-0-6)
90104005 วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ
Science of Photography
3 (3-0-6)
90104006 โภชนาการอาหารเบื้องต้น
Introduction to Food Nutrition
3 (3-0-6)
90104007 วิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับชีวิตประจำวัน
Food Science in Daily Life
3 (3-0-6)
90104008 สุขอนามัยส่วนบุคคลและชุมชน
Personal and Community Hygiene
3 (3-0-6)
90104009 สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Environment and Natural Resource Conservation
3 (3-0-6)
90104010 การจัดการสวนในบ้าน
Home Garden Management
3 (3-0-6)
90104011 การเลี้ยงสัตว์สวยงาม
Pet Management
3 (3-0-6)
90104012 นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
Nanotechnology Innovations
3 (3-0-6)
90105002 สารเคมีในชีวิตประจำวัน
Chemicals in Daily Life
3 (3-0-6)
90106001 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
Physics in Daily Life
3 (3-0-6)
90106002 มนุษย์กับพลังงาน
Human and Energy
3 (3-0-6)
90106003 โลกและเอกภพ
Earth and Universe
3 (3-0-6)
90106004 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมเผชิญภัยพิบัติ
Physics and Technology for Disaster Preparedness
3 (3-0-6)
90108003 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
3 (3-0-6)
90108005 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
Renewable Energy Technologies
3 (3-0-6)
90108007 สิ่งแวดล้อมศึกษา
Environmental Study
3 (3-0-6)
90108010 มลพิษและการป้องกัน
Pollution and Prevention
3 (3-0-6)

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
90020008 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
English for Marketing
3 (3-0-6)
90201001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Foundation English 1
3 (3-0-6)
90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Foundation English 2
3 (3-0-6)
90201003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
90201012 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
Development of Reading and Writing Skills in English
3 (3-0-6)
90201013 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
English for Management
3 (3-0-6)
90201016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ
English for Professional Communication
3 (3-0-6)
90201017 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
English for Business
3 (3-0-6)
90201018 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communicative Writing
3 (3-0-6)
90201019 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
English for Developing Reading Skills
3 (3-0-6)
90201020 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม
English for Industry
3 (3-0-6)
90201022 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
English for Further Studies
3 (3-0-6)
90201024 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
English for Professional Purposes
3 (3-0-6)
90201026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
90201029 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทาง
English for Tourism and Travelling
3 (3-0-6)
90201030 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ
English for Professional Presentation
3 (3-0-6)
90201031 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
English for Intercultural Communication
3 (3-0-6)
90201032 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจข่าวสารและข้อมูลในสื่อสารมวลชน
English for Understanding News and Information in Mass Media
3 (3-0-6)
90201033 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative English Grammar
3 (3-0-6)
90201034 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
Intensive English
3 (3-0-6)
90201035 การเขียนและการพูดในงานอาชีพ
Writing and Speaking in The Professions
3 (3-0-6)
90201036 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
English Skill Development for Life-Long Learning
3 (3-0-6)
90201037 การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Basic English Pronunciation
3 (3-0-6)
90201038 พื้นฐานการเขียนเพื่อการสื่อความหมายทางวิชาชีพ
Basic Writing for Professional Communication
3 (3-0-6)
90201039 ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง
English from Entertainment Media
3 (3-0-6)
90201040 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน
Oral English Communication at Work
3 (3-0-6)

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
90030001 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking
3 (3-0-6)
90301003 ปรัชญาทั่วไป
General Philosophy
3 (3-0-6)
90301007 จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์
Ethics and Aesthetics
3 (3-0-6)
90302001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
90302003 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
90302010 จิตวิทยาเพื่อพัฒนาตน
Psychology for Self Development
3 (3-0-6)
90302011 จิตวิทยาการคิด
Psychology of Thinking
3 (3-0-6)
90302012 จิตวิทยาธุรกิจอุตสาหกรรม
Industrial Business Psychology
3 (3-0-6)
90302013 การพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิต
Personality and Mental Health Development
3 (3-0-6)
90303005 พลศึกษาเบื้องต้น
Introduction to Physical Education
3 (3-0-6)
90303006 การจัดการสุขภาพ
Health Management
3 (3-0-6)
90303007 นันทนาการเบื้องต้น
Fundamental Recreation
3 (3-0-6)
90303008 การปฐมพยาบาล
First Aids
3 (3-0-6)
90303009 หลักความปลอดภัยในการทำงาน
Principles of Work Safety
3 (3-0-6)
90303010 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
Introduction to Industrial Hygiene
3 (3-0-6)
90303011 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
Enhancement of Quality of Life
3 (3-0-6)
90303012 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
Holistic Health Development
3 (3-0-6)
90304001 การใช้ห้องสมุดและสารนิเทศ
Library Usage and Information
3 (3-0-6)
90304004 การเขียนรายงาน
Report Writing
3 (3-0-6)
90304005 ศิลปะแห่งการสื่อสาร
Art of Communication
3 (3-0-6)
90305001 อารยธรรมไทย
Thai Civilization
3 (3-0-6)
90305003 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
The World Today
3 (3-0-6)
90305004 ภูมิ-ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
Geography and History for Tourism
3 (3-0-6)
90305005 มนุษย์กับการท่องเที่ยว
Human and Tourism
3 (3-0-6)
90305006 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Human and Environment
3 (3-0-6)
90306003 ทักษะการดำเนินชีวิต
Living Skills
3 (3-0-6)
90306004 ครอบครัวอบอุ่น
Loving Family
3 (3-0-6)
90306005 ภูมิปัญญาไทย
Thai Wisdom
3 (3-0-6)
90306006 การจัดการความรู้
Knowledge Management
3 (3-0-6)
90306007 ทักษะแห่งความสุข
Happiness Skills
3 (3-0-6)
90306008 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development
3 (3-0-6)
90307001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Usage for Communication
3 (3-0-6)
90307002 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
90307003 วรรณกรรมวิจารณ์
Literary Criticism
3 (3-0-6)
90307004 ภาษาในสังคมไทย
Language in Thai Society
3 (3-0-6)
90307005 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Listening and Reading for Improving Life Quality
3 (3-0-6)
90307006 ศิลปะการต่อรอง
Art of Negotiation
3 (3-0-6)
90307007 วาทวิทยา
Speech Communication
3 (3-0-6)
90307008 ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน
Language for Mass Media
3 (3-0-6)

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
90401003 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
Economy and Living
3 (3-0-6)
90401007 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย
Introduction to Thai Economy
3 (3-0-6)
90401008 เศรษฐกิจเอเชีย
Economy of Asian Countries
3 (3-0-6)
90401009 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
Economics for Business
3 (3-0-6)
90401010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน
Introduction to Investment
3 (3-0-6)
90401011 การประกอบการ
Entrepreneurship
3 (3-0-6)
90401012 ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด
Introduction to Marketing
3 (3-0-6)
90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
General Business
3 (3-0-6)
90402007 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิทางสังคมและครอบครัว
Introduction to Principles of Social and Family Rights
3 (3-0-6)
90402008 ความรู้เบื้องต้นในการทำงานและสวัสดิการทางสังคม
Introduction to Working and Social Welfare
3 (3-0-6)
90402009 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
Introduction to Principles Laws of in Daily Life
3 (3-0-6)
90402010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายไทย
Introduction to Thai Laws
3 (3-0-6)
90402011 กฎหมายวิศวกรรมและเทคโนโลยี
Engineering and Technology Laws
3 (3-0-6)
90402012 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดแรงงานและการค้าในกลุ่มอาเซียน
Introduction to Asian Trade and Labor Market
3 (3-0-6)
90402013 ทรัพย์สินทางปัญญาไทย
Thai Intellectual Property
3 (3-0-6)
90403004 การบริหารท้องถิ่นไทย
Thai Local Administration
3 (3-0-6)
90403007 การดำรงชีพในสังคม
Living in Society
3 (3-0-6)
90403008 สังคมและวัฒนธรรมไทย
Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
90403009 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
3 (3-0-6)
90403010 การบริหารจัดการภาครัฐ
Public Management
3 (3-0-6)
90403011 การจัดการเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
Technology Management in Daily Life
3 (3-0-6)
90403012 การจัดการประสิทธิภาพตนเองและอาชีพ
Self-Efficiency and Career Management
3 (3-0-6)
90403013 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
Thai Art and Culture
3 (3-0-6)
90403014 ประชากรศึกษา
Population Education
3 (3-0-6)
90403015 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)