[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]

ประวัติความเป็นมา

          สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จึงได้จัดตั้งเป็นส่วนงานขึ้นตามนโยบายของสถาบันดังกล่าวตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับอนุมัติการจัดตั้งส่วนงานจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

          เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาหน้า 12 เล่ม 131 ตอนพิเศษ 262 ง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันได้แก่การออกแบบรายวิชาการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

วิสัยทัศน์

 

” เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างบัณฑิตที่สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ “

พันธกิจ

 

1. พัฒนาและบูรณาการรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ

2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ตั้งไว้ โดยเน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและกำกับดูแลคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

4. ดำเนินการให้การบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

5. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถของบุคลากรในสำนักอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

6. สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนาในทุกด้านอย่างยั่งยืน

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]