กำหนดการส่งเกรดและแก้ไขเกรด 1/2566

นักศึกษายื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบเกรดด้วยตนเอง ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 10 ภายในวันที่ 27 -30 พฤศจิกายน 2566 ในเวลาทำการ 8.30 -16.30 น.

เอกสารที่ต้องเตรียมมาด้วย
1. สำเนาบัตรนักศึกษา
2. สำเนา Transcript (ผลการเรียนในเทอมปัจจุบัน)