การพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2566″S Series เพื่อสร้างพลังพลเมือง”

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

การพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2566
S Series เพื่อสร้างพลังพลเมือง

          ผศ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Soft Skills : การพัฒนาคุณลักษณะทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ เพื่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ”

          การบรรยายในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของ Soft Skills เพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนางาน  หัวข้อการบรรยายเน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องความแตกต่างของบุคคล Generation Gap และรูปแบบของบุคลิกภาพ MBTI  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น รวมไปถึงเทคนิคการสื่อสาร ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เอกสารประกอบการอบรม :