ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ อาคารสอบ และเวลาสอบ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

ประกาศรายชื่อ-ห้องสอบ-ผลการยื่นคะแนน

          ตามที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้เปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือยื่นผลคะแนนจากการสอบมาตรฐานภายนอก ตั้งแต่ 1 มิถุนายน -1 กรกฏาคม 2565  แล้วนั้น

สำนักขอประกาศผลดังต่อไปนี้

1.  รายชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา (English Placement Test) ที่สถาบันจัด (กรุงเทพฯ)

* วิทยาเขตชุมพรฯ การจัดสอบเป็นไปตามตามประกาศของวิทยาเขตชุมพร ฯ

1.1  สิ่งที่ต้องนำมาและแสดงต่อผู้คุมสอบในวันสอบ

** บัตรประชาชน /ใบขับขี่/พาสปอร์ต  (ฉบับจริง)

** หูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด 3.5 mm

** ปากกา

1.2  การลงทะเบียนเข้าสอบ: นักศึกษาต้องลงทะเบียนก่อนเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด

อาคารสอบ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารสอบ : สำนักหอสมุดกลาง 

1.3 วิธีการเข้าสอบ

คู่มือแนะนำการสอบ 

วีดีโอแนะนำการสอบ

1.4. เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

1.5 ผลสอบจะประกาศให้ทราบโดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 27 ก.ค. 2565 ที่ https://gened.kmitl.ac.th

และ Facebook :  https://www.facebook.com/gened.kmitl.th

1.6 แผนที่อาคารสอบ

1.7  การแต่งกาย :

ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ งด กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ

2. ประกาศผลการพิจารณาการยื่นผลคะแนนจากการสอบมาตรฐานตามเกณฑ์

2.1 ผลการตรวจสอบเอกสาร “ถูกต้องตามเกณฑ์” ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

     2.1.1 ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

     สำนักจะดำเนินการเรื่องยกเว้นการลงทะเบียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตามแผนการศึกษา/หลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องเข้ารับการศึกษา

 

     2.1.2  ผู้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

  • รายวิชา 90595001 FOUNDATION ENGLISH : สำนักจะดำเนินการลงทะเบียนให้ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 หรือตามแผนการศึกษา
  • รายวิชา FOUNDATION ENGLISH 2 นักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเองในภาคการศึกษาตามที่ระบุในแผนการศึกษาของหลักสูตร

2.2  ผลการตรวจสอบเอกสาร  “ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์”  ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

     2.2.1 นักศึกษาหลักสูตรไทย : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา (English Placement Test) ตามรายละเอียดข้อ 1

     2.2.2 หลักสูตรนานาชาติ : ติดต่อคณะหรือหลักสูตรที่เข้าศึกษา