ประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัลการสอบ TOEIC จากโครงการ CEFR B2 Booster

ประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัลการสอบ TOEIC
จากโครงการ CEFR B2 Booster

จำนวน 20 รางวัล ดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. 61010199 นางสาว ชนิกานต์ พันธุ์พฤกษชาติ
 2. 61010755 นางสาว พิมพ์ลภัส นาคใหม่
 3. 61010785 นาย ภัคพล สิริกานตยุปกฤต
 4. 61011324 นางสาว รัชนีกร แสงพรมมา
 5. 61020409 นาย พันธกิจ เพิ่มพร
 6. 61030059 นางสาว ศิรดา สุนทร
 7. 61030189 นาย นายไกรวิชญ์ โพธิ
 8. 61050084 นางสาว รวิวรรณ บุญคำ
 9. 61080215 นางสาว เกณิกา ยามดี
 10. 61100044 นางสาว ญาณิศา ติรศิริกุล
 11. 61100178 นางสาว ศุภิสรา บุญเจริญ
 12. 62011043 นาย อัครพล นะเป๋า
 13. 62080016 นาย ญาณวุฒิ เม้ยกำเนิด
 14. 62100004 นาย กรกช สาระนาค
 15. 62100190 นางสาว พัชราภรณ์ สังข์สนั่น
 16. 62100294 นางสาว สุปวีณ์ กิตติวณิชพันธุ์
 17. 61050566 นางสาว ณิชา พฤกษสุนทรชัย
 18. 61100019 นางสาว ขวัญจิรา รัตนราช
 19. 62010838 นาย วีรวิชญ์ ศรีสันติคณาพร
 20. 62040461 นางสาว ชลธิชา สุริยา

ทั้งนี้สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ” ได้ส่งเมลแจ้งรายละเอียดให้ท่านทางอีเมลนักศึกษาแล้ว “

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 02 3298220 (จ.- ศ. เวลา 08.30-16.30 น.)