ประกาศรายชื่อที่มีผลสอบระดับ B2 ขึ้นไป และผ่านเกณฑ์ English Exit Exam

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลสอบระดับ B2 ขึ้นไป (ผ่านเกณฑ์ English Exit Exam)

รายชื่อนักศึกษาที่มีผลสอบระดับ B2 ขึ้นไป และผ่านเกณฑ์ สามารถใช้แทน English Exit Exam เพื่อใช้จบการศึกษาได้

 

รอบที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2565

การสอบ English Placement Test โครงการ “CEFR English B2 Booster” (หลักสูตรเร่งรัด)

โดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป