การอบรม การประเมิน Soft Skills และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมิน

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สจล. ทุกท่าน เข้าร่วมการอบรม
หัวข้อ การประเมิน Soft Skills และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมิน

โดย รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช
รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล
ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อบรมวันที่ 6, 7 ก.ค. 2564

เวลา 08.45-16.00 น.

*อบรมระยะเวลา 1 วัน โดยผู้สอนสามารถเลือกเข้าได้
ในวันที่ 6 หรือ 7 ก.ค. 2564 เปิดรับผู้เข้าอบรมวันละ 85 ท่าน

✅ แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง ปี 2564 (ทีม GE KMITL)
✅ หลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้คู่มือการประเมิน Soft skills
(ทีมวิทยากรจาก SWU)
✅ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมิน
(ทีมวิทยากรจาก SWU)
✅แนวทางการวัดผลการเรียนรู้ (ทีม GE KMITL)

สมัครได้ที่ > https://bit.ly/3hboX9o