การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับวิชาศึกษาทั่วไป ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19