คณะผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไปดูุงาน

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “รูปแบบและการจัดการเรียนการสอนและนำเสนอการจัดการเรียนการสอน” (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างคณะผู้บริหารของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีเจ้าพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กับสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
เวลา 9.00 – 14.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี